LKASA

Biedrība “LATVIJAS KASES APARĀTU UN SISTĒMU APKALPOJOŠO DIENESTU, TIRGOTĀJU UN RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA” (turpmāk tekstā – LKASA) ir sabiedriska organizācija, kas Latvijā apvieno kases aparātu un sistēmu apkalpojošos dienestus, tirgotājus un ražotājus.

LKASA mērķi:

 • Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju uzņēmēju apvienošana kopīgās rīcības programmas noteikšanai un īstenošanai, koleģialitātes un sadarbības veicināšana biedru vidū;
 • kases aparātu un sistēmu  apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju likumīgo interešu pārstāvēšana valsts varas un pārvaldes institūcijās un starptautiskajās organizācijās;
 • ierosinājumu sniegšana Latvijas Republikas valsts varas institūcijās uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;
 • sadarbība ar pilnvarotām LR izpildvaras institūcijām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgas veikt kases aparātu un kases sistēmu darbības un lietošanas uzraudzību un regulēšanu;
 • atbalsta sniegšana valsts iestādēm sertificēšanas organizēšanā, kā arī atļauju un citu dokumentu sagatavošanā un izsniegšanā atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • sekošana līdzi notiekošajiem procesiem un Biedrības biedru informēšana par nozarei saistošajiem nacionālo un starptautisko organizāciju pieņemtajiem noteikumiem, lēmumiem un direktīvām.
 • saiknes nodrošināšana ar citām šāda veida organizācijām Eiropā un citās valstīs, lai veicinātu nozares produkcijas tirdzniecību šajos tirgos;
 • Biedrības biedru kā vienota kopuma pārstāvniecība attiecībās ar radniecīgajām organizācijām Latvijā un ārzemēs un visa veida informācijas sniegšanas Biedrības biedriem, kas iegūta no šīm organizācijām;
 • nozares speciālistu profesionālās izaugsmes sekmēšana, veicinot sadarbību starp ražotājiem un izglītības iestādēm;
 • atbalsta sniegšana Biedrības biedriem mārketingā, organizējot izglītojošos pasākumus un piedaloties izstādēs;
 • nozares un nozares interešu popularizēšana masu medijos;
 • prēmiju un stipendiju fondu un programmu nodibināšana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *